Funcions

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills i als òrgans de govern i de participació del centre.
  • Col·laborar en les activitats del centre, facilitar la participació del voluntariat educatiu, i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complement‡ries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure la participació dels pares i les mares dels alumnes en la gestió del centre.
  • Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del dret a intervenir en el control i la gestió del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons públics.(BOIB Num. 169 06-12-2003) e) Promoure la representació i la participació dels pares i les mares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats, i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn
  • Promoure les activitats de formació de pares i mares.
  • Fomentar la llengua catalana, d’acord amb la Llei de normalització lingüística i la cultura pròpia de les Illes Balears.
  • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els respectius estatuts.

Decret regulació APIMA

Contacte

apimacpmestrelluisandreu@gmail.com

Noticies

Facebook

Fes-te soci

Descarrega aqui el full d'inscripció.