Escola Matinera

L’escola matinera és un servei escolar que s’ofereix per a què els pares/mares/tutors legals puguin anar a treballar abans de l’obertura dels centres escolars. Aquesta escola matinera té la funció de tenir cura i vigilància dels boixos i boixes durant la franja horària de les 07:30 a les 08:50 hores.

NORMATIVA DE L’ESCOLA MATINERA PER AL CURS (CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU, FORMENTERA)

  1. 1. Es podrà utilitzar el servei per dies, mesos sencers o per tot el curs, consulteu les tarifes a secretaria.
  1. 2. Els alumnes hauran d’estar al centre entre les 07:30 i les 08:00 hores. No s’obrirà la porta a famílies que arribin més tard.
   1. 3. El pagament de l’EM es realitzarà mitjançant domiciliació bancària gestionada per l’APIMA.
  1. 4. El servei d’EM començarà a funcionar dia 11 de setembre de 2023.
  1. 5. Els alumnes estaran agrupats en 2 grups, segons l’origen dels alumnes.
  1. • Grup A: de 3r a 6è de primària (A l’edifici de Migjorn)
  1. • Grup B: d’ Infantil a 2n de primària (A l’edifici de Tramuntana)

Transport Escolar

El transport escolar és un servei gratuït que ofereix el Consell Insular de Formentera juntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. A l’imprès podeu veure les línies i les parades dels autobusos.

Sol·licitud transport escolar.

Pla reutilització de llibres

El Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic és un projecte subvencionat pel Consell Insular de Formentera i per la Conselleria d’Educació i Universitats.
L´objectiu d´aquest programa és la reducció dels residus i també la reducció del cost econòmic per a les famílies a través de la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic en el centre.
L’ adscripció a aquest programa és voluntària i vàlida per a tota l´escolarització de l´alumne amb una permanència mínima de 4 cursos.
Cada any durant el mes de maig s’obre el període d’adscripció. Les families interessades han d’entregar un full d’adscripció a la secretaria del centre. Les famílies que no informin expressament de la voluntad de NO participar en aquest programa, queden adscrites automàticament.

Normes d'us dels llibres de reutilització:

 • Els llibres de reutilització són propietat del centre.
 • S’ha de tenir cura dels llibres.
 • Els llilbres no reutilitzables no es poden escriure ni subratllar.
 • A final de curs els llibres no reutilitzables s’han de tornar a l’escola.
 • Si es perd un llibre o bé es fa malbé, la família ha d’abonar una part del cost del llibre.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars s’ofereixen cada curs amb la col·laboració de l’APIMA del centre. Per al curs 2023-24 s’oferiexen les activitats de Datchball, música, anglès, lectocuina i bàsket. Vos heu de posar en contacte amb l’APIMA per a més informació. També podreu trobair informació al nostre facebook.

Enguany també tenim l’oferta del programa de suport a alumnat PAE del Govern Balear i les classes de català per a famílies del Consell Insular.

Menjador

El nostre centre compta amb servei de menjador escolar des d’octubre de 2023. El seu funcionament està gestionat mitjançant una acord entre la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern Balear i el Consell de Formentera. L’ APIMA és l’encarregada de la gestió amb l’ajuda del centre. El menjar és transportat diàriament des de la cuina del CEIP Sant Ferran.

Horari: de 14 a 15:30. Les famílies poden recollir als seus infants a partir de les 15:00.

Normés d’ús:

Pot utilitzar-lo tot l’alumnat del centre.

És necessària la inscripció a secretaria. En el moment de fer la inscripció s’haurà d’informar de la modalitat (habitual o eventual) i els períodes que assistirà. Per a informar  sobre alguna al·lèrgia o situació alimentària especial s’haurà d’adjuntar l’informe mèdic corresponent. 

Per a fer ús esporàdic del menjador s’haurà de fer la inscripció igualment i serà necessari que les famílies avisin abans de les 10:00 del dia anterior a l’ús del menjador. Igualment, l’alumnat que tingui el seu lloc reservat haurà d’avisar abans de les 10:00 del dia anterior per a no comptabilitzar la assistència. Si no assisteixen per raons justificades no es comptabilitzarà l’assistència. 

Les comunicacions es faran al següent correu electrònic:

menjador@ceipmestrelluisandreu.eu

Preus curs 2023-24: 

Assistència habitual (més del 50% dels dies lectius): 6,50 € /dia.

Assistència eventual (menys del 50% dels dies lectius): 7,15 €/dia.

Els pagaments es fan durant els 5 primers dies de cada més a secretaria mitjançant targeta bancària.

 

Full inscripció menjador escolar